Skip to content

Terms of use: Online Courses

1. Общи положения

1.1 “Сдружение АРК Академи”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул Мизия 23, ПК 1124, ет. 1, ЕИК 205498425, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, предоставя услуга на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА на потребителите, наричани по-долу Курсисти.

Услугата известна още като ARC Academy се намира на адрес https://arc.academy или друг уебсайт или приложения, посочени от “Сдружение Арк Академи” (наричани по-нататък “Арк Академи“) със съдържанието, което е достъпно на Уебсайта през съответен период от време (наричано по-долу “Услугата“).

1.2 Тези общи условия (наричани по-долу “Общи условия”) се прилагат спрямо споразумения между Арк Академи и физическо лице (наричано по-долу “Курсист“) по отношение на Услугата. Арк Академи, от своя страна, има право да откаже или незабавно да прекрати достъпа на Курсист, ако той е извършил нарушение на Общите условия за ползване.

1.3 Настоящите Общи условия за ползване са приложими към и обвързват Арк Академи и Курсистът. Споразуменията могат да имат за предмет специални условия (включително специални оферти, цени, срокове и начини на плащане, срок на договора и др.), които Арк Академи предлага в различни периоди във времето. При противоречие между специалните условия и Общите условия за ползване, специалните условия имат предимство. Общите условия за ползване и специалните условия заедно представляват споразумението, приложимо между Курсистът и Арк Академи (наричано по-долу “Споразумението”). За да получи достъп до Услугата, Курсистът трябва да потвърди, че е прочел и приел Споразумението. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Курсистът декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно.

1.4 Когато Курсистът закупи Услугата, Арк Академи ще предостави потвърждение на Споразумението чрез електронно писмо, изпратено на електронния адрес, предоставен от Курсиста при регистрацията му. Споразумението се смята за сключено в момента, в който Курсистът го приеме, като кликне върху обозначения бутон на Уебсайта за регистрация. Изпратеното електронно писмо също ще съдържа и допълнителни инструкции за употреба на Услугата.

1.5 Споразумението може да бъде сключено само на български език. Споразумението (което представлява споразумение, сключено по електронен път) ще се съхранява от Арк Академи и Курсистът ще получи текста на Споразумението в имейла за потвърждение, изпратен на имейл адреса, предоставен от Курсиста. Приложимите към настоящия момент Общи условия за ползване са налични на Уебсайта. Потребителите приемат, че техните лични данни ще се обработват от Арк Академи в съответствие с приложимата Политика за поверителност, налична на Уебсайта.

2. Обхват на Услугата

Територия

2.1 Услугата може първоначално да се използва само в Република България (наричана по-долу “Територията”). Потребителите могат да използват Услугата и при временно пребиваване в чужбина. Когато потребителите влизат в уебсайта или стартират възпроизвеждане на съдържанието, Арк Академи може да провери IP адресът на Потребителите. Ако IP адресът на Потребителите е неидентифициран или се намира в чужбина, достъпът до Уебсайта няма да бъде гарантиран и възпроизвеждането на съдържание може да бъде отказано.

Съдържание

2.2 Услугата съдържат видео, снимково, текстово и друго дигитално съдържание включено изцяло по преценка на Арк Академи. Арк Академи се стреми да подобрява непрекъснато преживяването на Уебсайта на Курсиста. Поради това Услугата и тяхното съдържание могат в бъдеще да бъдат заменяни, модифицирани или актуализирани. Настоящият списък със съдържание на Услугата ще бъде достъпен на Уебсайта. Промените, модификациите или актуализациите на съдържанието на Услугата и други промени във външния вид на Уебсайта не се считат за изменение на Споразумението или на Услугата, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.

За в бъдеще Арк Академи може да въведе различни нива на Услугата с различно ценообразуване. Ако се въвеждат различни нива, потребителите ще могат да закупят Курсове на ниво по техен избор.

2.4. Арк Академи или неговите партньори могат да предлагат ваучери за ползване на Услугата от Курсистите по тяхна преценка. Освен ако условията на офертата за ваучери не предвиждат друго, чрез осребряване на такива ваучери, Курсистите имат право на еднократно специално промоционално ползване на Услугата за ограничен период от време (например допълнителен безплатен Промо период в допълнение към Промо период) (наричан по-долу “Промоционален период”). Курсистите имат право да използват до един ваучер (и да участват в една кампания с ваучери) през всеки последователен период от дванадесет (12) месеца.

3. Използване на Услугата

За да може да ползва Услугата, Курсистът трябва да се регистрира на уебсайта (вж. по-нататък раздел 4), да има достъп до оборудване, системи и връзки в съответствие с тези Условия за ползване (вж. по-нататък раздел 5). Допълнително са въведени някои технически мерки за защита срещу нерегламентирано използване на Услугата (например копиране) и по-нататъшно разпространение на съдържанието на Услугата.

4. Регистрация

4.1 Регистрацията трябва да се извърши на адрес https://arc.academy в страницата на съответната услуга.

4.2 Курсистът е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да я актуализира с коректна информация. Очевидни грешки при въвеждане на данни ще бъдат проверени и Курсистът ще бъде уведомен за тях. Въпреки това, Курсистът е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на процеса на регистрация.

4.3 При регистрация от Курсиста се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, мобилен телефонен номер, адрес на електронна поща, възраст, трудов статус (наричани по-нататък “Данни за достъп”). Курсистът се съгласява, че няма право да предоставя Данните за достъп на трети лица без изричното съгласие на Арк Академи.

4.4 Ако Курсистът има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Курсистът е длъжен незабавно да уведоми Арк Академи за това. В случай че Арк Академи има основание да счита, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, Арк Академи има право незабавно да прекрати Споразумението в съответствие с раздел 12.4.

5. Оборудване и др.

5.1 Услугата изисква Курсистът да има достъп до необходимата интернет връзка. Курсистът носи отговорност за всички разходи, свързани с такава връзка, включително разходите за трафик на данни, независимо от това къде в рамките на Територията (вж. По-горе раздел 2.1) Спецификацията на препоръчителните изисквания за минималната интернет скорост, необходима за използването на Услугата, е описана по-долу.

Качество         Минимална скорост

240p                 500 kbps

360p                 1 Mbps

720p                 3 Mbps

1080p               7 Mbps

5.2 Курсистът има право да използва неограничен брой крайни устройства, но може да ползва Услугата на не повече от 2 (две) крайни клиентски (потребителски) устройства в даден момент. Ако Арк Академи засече потребители, които използват повече от 2 (две) устройства в даден момент си запазва правото да прекрати достъпа на Курсиста до Курса без предварително уведомление. Курсистът има право да му бъде възстановен достъпа след първо подобно нарушение. При повторно нарушение Арк Академи има правото да не възстановява достъпа на Курсиста до съответния Курс.

5.3 Освен при изрични разпоредби от приложимото право, Арк Академи не носи отговорност за невъзможността на Курсиста да използва Услугата или за ограничаване на достъпа му до Услугата поради претоварване на интернет връзката или поради грешки или проблеми, свързани с компютри или други устройства, мрежи, електроника или комуникации, които са извън контрола на Арк Академи.

6. Такси и плащане

6.1 Таксите за Услугата се заплащат в съответствие с актуалните приложими цени, публикувани на Уебсайта. Приложимите такси ще бъдат на разположение на Курсиста, който ще може да се запознае с тях преди сключването на Споразумението, като процедурата по регистрация предвижда изрично потвърждение от Курсиста, че той е наясно, че поръчката е обвързана със задължението за заплащане на цената. Арк Академи не носи отговорност за приложимия валутен курс или за други такси, начислявани от банката или от доставчика на платежни услуги. Потребителите следва да се свържат предварително с доставчика на платежни услуги за повече подробности.

6.2. Доставчик на платежните услуги е epay.bg. Данните, събрани при плащане като номера на кредитни карти, имена, CVV кодове, банкови сметки, адрес и други, се обработват и съхраняват от Epay.bg в съответствие с техните политики за поверителност и обработване на лични данни.

6.3 Плащането на Услугата на Арк Академи за упоменатия в страницата на всяка Услуга период се извършва авансово. Периодът започва да тече от момента, в който Курсистът е получил достъп до Услугата.

6.4 Курсистът може да извърши плащане на таксата чрез всеки от начините за плащане, предлагани от доставчика на платежни услуги. Курсистът се съгласява да подпише необходимите документи при нужда.

6.5 Ако на Курсистът бъде предоставен Промо период или Промоционален период, за него таксата е такава, която е в съответствие с описаните в тях Условия.

6.6 Ако плащането не бъде успешно или не е извършено навреме, Арк Академи има право да откаже достъпа на Курсиста до Услугата. Арк Академи също има право да прекрати Споразумението с незабавен ефект, ако забавата за плащане, продължи повече от двадесет (20) дни.

7. Използване на Услугата

7.1 Курсистът може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Курсистът няма право – и не може да насърчава, улеснява или да принуждава трета страна да направи следното:

 • да използва Услугата за търговска или обществена цел;
 • (да използва Услугата за незаконна или неподходяща цел;
 • да копира / възпроизвежда, отдава под наем, продава, излъчва или по друг начин разпространява, редактира или в друга форма прехвърля или адаптира съдържание на Услугата;
 • да заобикаля, променя, премахва, преправя или по някакъв друг начин манипулира сигурността, криптирането или друга технология или софтуер, които са част от Услугата; или
 • по друг начин да използва Услугата в нарушение на законите за авторските права, други закони или тези Общи условия.

7.2 Услугата могат да се използват само в рамките на Територията и в съответствие с раздел 2.1. Курсистът няма право по какъвто и да е начин лично или като насърчава, улеснява или принуждава трета страна да използва или да се опитва да използва Услугата извън Територията или в противоречие с раздел 2.1.

7.3 Използването на Услугата в нарушение на този раздел 7 се счита за съществено нарушение на Споразумението, което може да доведе до незабавно прекратяване на Услугата от Арк Академи (вж. По-нататък раздел 12).

7.4 Услугата по консултация може да се ползва от деня на валидиране на плащането и е валидна в 14 дневен срок от него.

8. Използване на Услугата от непълнолетни лица

8.1 Услугата може да съдържа материали, които се смятат за неподходящи за непълнолетни лица.

8.2 Услугата не са предназначени за използване от деца без участието, надзора и съгласието на родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.

8.3 Арк Академи предоставя технически средства за ограничаване на достъпа до Услугата или до определено съдържание. За достъп до Услугата или определено съдържание може да се изисква парола, ПИН код или други подобни средства.

9. Изменения

9.1 Курсистът изрично приема и се съгласява, че Арк Академи има право да променя в разумна степен цените и другите клаузи на Общите условия за ползване.

Арк Академи и Курсистът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Курсистът след изричното му уведомяване от Арк Академи и ако Курсистът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

9.2 Курсистът изрично приема и се съгласява, че Арк Академи има право в разумна степен да прави значителни промени в съдържанието, обхванато от Услугата. Курсистът трябва да бъде уведомен за тези промени чрез електронно съобщение (имейл), изпратено на електронния адрес, предоставен от Курсистът, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на съответната промяна. Във връзка с въвеждането на такава значителна промяна Курсистът има право да прекрати Споразумението, считано от деня, в който промяната ще влезе в сила. Арк Академи информира Курсиста в електронното съобщение за това негово право да прекрати Споразумението. Ако Курсистът не прекрати Споразумението преди влизане в сила на съответната промяна, се счита, че Курсистът е приел промяната.

9.3 За целите на раздел 9.2 промяна, която се отнася до съдържанието, е значителна, когато обемът на съдържанието, обхванато от Услугата, е драстично намален или общото разположение на съдържанието е значително променено.

Значително намаляване означава намаляване с 50% или повече на броя уроците и материалите, обхванати от Услугата.

9.4 В случай на предсрочно прекратяване по реда на този раздел 9, когато Курсистът е извършил плащане за период след прекратяването, Арк Академи ще възстанови надплатената сума в рамките на до тридесет (30) дни от прекратяване на Споразумението.

Информация за потребителите относно промени и възстановяване на суми

9.5 Информация за промените, описани по-горе, ще бъде предоставена на Потребителите в съответствие с раздел 11 по-долу.

10. Право на отказ (Cancellation policy)

Със сключване на настоящото Споразумение Курсистът изрично дава съгласието си за предоставяне на достъп до (получаване на) Услугата до 5 работни дни след сключване на Споразумението и заплащане на цената на Курса. Курсистът се съгласява, че при осъществяване на достъп до (получаване на) Услугата, той има право да се откаже и да му бъдат върнати парите, които е заплатил за Услугата на Арк Академи, само ако не е минал повече от 30% от съдържанието на Курса. За да предяви правото си на отказ, Курсистът трябва да се свърже с Арк Академи по един следните начини:

E-mail: welcome@arc.academy

Телефон.: +359 88 6925303;

11. Информация за клиентите

11.1 Арк Академи може да изпраща уведомления до Курсиста чрез електронна поща или публикация на Уебсайта в съответствие с приложимите закони.

11.2 Курсистът е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че Арк Академи е изпълнило задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл адрес на Курсиста, независимо дали този адрес се използва от Курсиста или е неизползваем по други причини.

12. Срок на Споразумението и прекратяване

12.1 Споразуменията за закупуване на Услугата се сключват за период, посочен в страницата на съответната услуга.

12.2 Ако Курсистът желае да прекрати Споразумението, Арк Академи трябва да бъде уведомена по електронна поща, по пощата или, ако Арк Академи предоставя такава алтернатива, чрез Уебсайта (на https://arc.academy/contacts). В случай, че Курсистът инициира прекратяването, Арк Академи ще изпрати потвърждаващ имейл до Курсистът, в края на абонаментния период. Ако Арк Академи желае да прекрати Споразумението, Арк Академи уведомява Курсистът по имейл или по пощата. В съответствие с клауза 12.1 Споразумението се счита прекратено с изтичане на срока на лиценза описан в Споразумението.

12.4 В съответствие с предвиденото по-горе, Арк Академи има право да прекрати Споразумението с незабавно действие и едновременно с това да направи Услугата незабавно недостъпни за Курсистът, в който и да е от случаите:

 • Курсистът забави плащане за период от не по-малко от двадесет (20) дни;
 • има основателни причини да се приеме, че Курсистът е неплатежоспособен;
 • Курсистът злоупотреби с Промо период или неговите условия;
 • има неразрешено използване на Услугата или съществуват разумни основания да се предположи, че се осъществява такова неразрешено използване ;
 • Курсистът се е опитал да използва Промо период повече от веднъж, през последователен период от дванадесет (12) месеца; или
 • Курсистът е извършил друго съществено нарушение на Споразумението или е нарушил Споразумението повторно.

13. Право на интелектуална собственост

13.1 Във връзка с изпълнението на Споразумението с Арк Академи, Арк Академи предоставя на Курсиста неизключителен, непрехвърляем и ограничен лиценз за използване на съдържанието на Услугата. Курсистът може да използва Услугата и съдържанието й само в съответствие със Споразумението и за своя лична употреба.

13.2 Материалите на Уебсайта и съдържанието на Услугата са защитени от закона за авторското право, търговските марки и / или други закони за защита на интелектуалната собственост. Споразумението с Арк Академи по никакъв начин не води до прехвърляне на Курсиста на право на собственост или каквото и да е право на интелектуална собственост върху съдържанието на Услугата или върху Услугата.

14. Сигурност

Курсистът няма право да извършва каквито и да било действия, които биха довели до нефункциониране, претоварване, повреда или смущение на Услугата или Уебсайта. Курсистът няма право да възпрепятства използването на Услугата от друг Потребител.

Курсистът няма право да извършва действия с цел осъществяване на неоторизиран достъп до мрежи, компютърни системи, съдържание или информация, свързани с Уебсайта или Услугата. Нарушенията на тази разпоредба ще се считат за съществено нарушение на Споразумението, което, наред с другите последици, може да доведе до прекратяване на Споразумението с незабавен ефект (вж. допълнително Раздел 12).

15. Ограничаване на отговорността, смущения и прекъсвания

15.1 Прекъсвания, смущения и други неизправности в платформата на Услугата се съобщават на Арк Академи възможно най-бързо. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, Арк Академи не носи отговорност за дефекти в Услугата, които са извън контрола на Арк Академи в съответствие с раздел 5.6 по-горе, или други неизправности, дължащи се на използването от Курсиста на оборудване, което не е одобрено или на небрежност на Курсиста.

15.2 По отношение на такива смущения, прекъсвания и други неизправности, в резултат на които Услугата са станали неизползваеми и, за които Арк Академи носи отговорност съгласно раздел 15.1, Потребителите, които изрично заявят претенцията си, имат право да получат справедливо обезщетение, което се определя в съответствие с приложимото законодателство. Потребителите нямат право на обезщетение за смущения, прекъсвания и други неизправности, влияещи на Услугата, които се дължат на поддръжка. Арк Академи информира Потребителите, ако е наясно, че ще има техническо спиране в платформата на Услугата.

16. Задължение за обезщетяване

Курсистът се съгласява да предпази и обезщети Арк Академи, неговите дъщерни дружества, служители и лицензодатели за всякакви загуби, разходи или искове, възникнали в резултат на или във връзка с нарушаване на Споразумението, приложимите закони или на правата на трети страни от страна на Курсиста.

17. Прехвърляне на права

Арк Академи има право, с предварителното съгласие на Курсиста, да прехвърли своите права и задължения по Споразумението на друго дружество от същата група или на трета страна, за която разумно може да се очаква, че ще изпълни задълженията си по Споразумението по задоволителен начин. Курсистът има право да прехвърли правата и задълженията си по Споразумението с предварителното съгласие на Арк Академи.

18. Връзки от Уебсайта

Уебсайтът може да съдържа връзки (линкове) към други уеб сайтове, управлявани от трети страни. Арк Академи не контролира и не поема никаква отговорност за такива връзки или съдържанието на такива уеб сайтове. Курсистът ползва на свой собствен риск такива уеб сайтове.

19. Отказ от права

Ако Арк Академи не упражни свое право, произтичащо от Споразумението или се въздържи от предприемане на действия срещу нарушаването на Споразумението от Курсиста, това не се счита за допускане на нарушението или бъдещи подобни нарушения и в никакъв случай няма да засегне правата на Арк Академи по Споразумението.

20. Жалби и спорове

Ако Курсистът по някаква причина не е удовлетворен от Услугата, може да се свърже с Арк Академи, използвайки данните за контакт, посочени в Раздел 21, или други данни за контакт, ако са налични на Уебсайта.

Курсистът и Арк Академи трябва първо да положат усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от Споразумението, по взаимно съгласие. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България. Споразумението се подчинява на разпоредбите на чешкото законодателство, освен ако не е предвидено друго в него. Всеки потребител има определени потребителски права съгласно българското законодателство. Като потребител, преди да подаде жалба до компетентния съд, потребителят има право да сезира Комисията за защита на потребителите, с адрес: площад Славейков 4А,София, България, www.kzp.bg, в качеството й на компетентен орган по потребителски спорове.

21. Информация за връзка и регулаторен орган

Данни за контакт с Арк Академи: гр. София, ул. Мизия 23, ПК 1124, ет.1

телефонен номер: +359 886 925303 или имейл адрес: welcome@arc.academy

Администратор на лични данни:

„Сдружение Арк Академи”, ЕИК 205498425

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Мизия 23, ПК 1124, ет.1

Телефон: +359 886 925303 или имейл адрес: welcome@arc.academy

Комисия за защита на потребителите

Адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4А, 1000 Център, София, Телефон: 0700 11 122, имейл: info@kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg “

Последни промени – април 2020 г.