Skip to content

Условия за ползване

Общи Условия

I. Въведение

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Сдружение Арк Академи, по-долу за краткост “Сдружението”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://arc.academy, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Сдружение Арк Академи с ЕИК 205498425 със седалище и основно място на дейност: София, 1124 ж.к. Яворов, ул. „Мизия” 23,

имейл адрес – info@arc.academy

 телефон – +359 886 925 303

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сдружение Арк Академи и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Сдружение Арк Академи, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Сдружението.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Сдружението договор.

II. Определения

Уебсайтът, Платформатаhttps://arc.academy и всички негови подстраници, собственост на Сдружение Арк Академи

Компанията, Сдружението, ARC Academy – Сдружение Арк Академи, с ЕИК 205498425

Потребител/и – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност

Обучение – дигитално или присъствено обучение, обявено на сайта arc.academy, с приложените към него съдържание и график.

Договор – сключеният между страните договор за предоставяне на услуга.

Предоставяни услуги – Сдружението предоставя чрез Платформата възможността на потребителите да заявят участие и да се включат в избрано от тях обучение/курс след заплащане на дължимата обучителна такса.

III. Собственост

 1. Този уебсайт е собственост на Сдружение Арк Академи с ЕИК 205498425 със седалище и основно място на дейност: София, 1124 ж.к. Яворов, ул. „Мизия” 23. 
 2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сдружението (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сдружението или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сдружението, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

 1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сдружението, Сдружението има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 

 1. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сдружението.

 

 1. Сдружението се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. 

 

 1. Потребителят се задължава да спазва графика на Обучението, за което е закупил достъп и участие, както е обявен на сайта, както и да следи всички съобщения, които се отнасят до Обучението, и да се съобразява с тях. 
 2. Сдружението има право да променя приложимия към Обучението график, като за това своевременно уведомява Потребителя.

 

 1. Сдружението си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. 

 

 1. Сдружението има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

IV. Регистрация и записване за обучение

 1. Чрез регистрацията си в сайта, потребителят може да заяви своето желание за включване в определено обучение или да направи поръчка за такова обучение. 
 2. Чрез своята регистрация, всеки потребител се съгласява да получава известия от ARC Academy по имейл, чрез СМС или чрез телефонно обаждане с цел да получи информация за избраните от него обучения или за нови курсове.
 3. Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години.

12.1. Следователно, лица на и над 16-годишна възраст могат да се обучават в курсове и обучения, тъй като лицата отговарят на условията за издаване на удостоверения и свидетелства по Закона за професионалното образование и обучение.

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Сдружението за предлаганите услуги.

13.1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Сдружението.

13.2. При невъзможност за извършване на дадена услуга Сдружението си запазва правото да откаже поръчката. 

13.3. След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Сдружението, Потребителят трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка.

13.4. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

13.5. Сдружението има право да поиска от Потребителя определени документи, които са задължителни за участие в Обученията. В случай, че такива документи не бъдат представени, Сдружението може да откаже достъп до обучнието или да преустанови даден такъв достъп.

13.6 Изискуемите съгласно нормативната база на Национална агенция за професионално образование и обучение документи са:

 • Диплома за завършен 10-ти клас или диплом за средно или диплом висше образование
 • медицинскa бележка по образец 

Образците могат да бъдат намерени тук: (образец медицинска бележка)

 1. Сдружението има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

14.1 Сдружението има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: 

 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Сдружението;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Сдружението.
 • се установи, че Потребителят предоставя достъп чрез своите потребителско име и парола на трети лица, които не са потребители на услугата
 • се установи, че Потребителят не спазва правилата на ARC Academy във фейсбук група или друга социална медия или форма на организиране на обществени дискусии, в която участват Потребителите на Обучението.

V. Оценяване

 1. Сдружението е лицензиран център за професионално обучение и като такъв, може да издава:
 • Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия;
 • Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията;
 • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – признава доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение;
 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – признава доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.
 1. След всеки успешно преминат ЦПО курс, участниците (лица на и над 16-годишна възраст) получават държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.

VI. Плащания и цени

 1. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Сдружението към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

 

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
 • банков превод
 • с кредитна или дебитна карта
 1. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. 
 2. Сдружението не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Сдружението.

VII. Право на отказ

 1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя. Последното включва и възможността потребителят да се откаже от Обучение, за което се е записал, непосредствено преди неговото начало, съгласно приложимия към него и обявен на сайта график.
 2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Сдружението за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др. преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да е изпратено по официалните канали за кореспонденция, посочени в настоящите Общи условия.
 3. Сдружението получава на имейла си за кореспонденция формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 4. Когато във връзка с изпълнението по договора Сдружението е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Сдружението има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 5. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
 • предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Сдружението.
 • дигитални курсове, за които се приема, че услугата по такъв закупен курс е предоставена веднага със закупуването на курса или след неговото стартиране според графика обявен на сайта, и затова е изпълнена и не подлежи на възстановяване
 • дигитални курсове и/или софтуерни и други дигитални продукти, които не се предоставят на материален носител; с предоставянето на курса (обучението), софтуера или продукта се счита, че той е на разположение за ползване от потребителя, поради което изпълнението на договора се счита за започнало, което потребителят изрично потвърждава с приемането на тези условия и потвърждава, че в този случай загубва правото си на отказ от курса, софтуера или продукта
 1. Сдружението възстановява на Потребителя заплатената от него цена.
 2. Потребителят, ползващ правото си на отказ, може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Сдружението е било уведомено за решението на потребителя да се откаже отдоговора.

VIII. Потребителски жалби и сигнали

 1. В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

IX. Кореспонденция

 1. Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Потребителите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1700, ул. “Университетски парк” 1

Имейл адрес: info@arc.academy

X. Изменения и допълнения

 1. Сдружението се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сдружението в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

XI. Заключителни разпоредби

 1. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.