Условия за ползване

Въведение

В случай че сте потребител на уебсайта http://arc.academy, моля, прочетете внимателно настоящите общи условия, а в случай че имате въпроси, препоръчително е да се свържете със собственика на уебсайта (Сдружение Арк Академи) , Освен това, ако не сте съгласни с някое от условията, съдържащи се в общите условия, не препоръчваме да използвате уебсайта.

 

Определения

Следните термини, използвани в този документ, имат следното значение:

„Уебсайтът“ – собствеността на уебсайта на Сдружение Арк Академи: http://arc.academy;

„Компанията“ – Сдружение Арк Академи, с ЕИК 205498425;

 

Собственост

Този уебсайт е собственост на Сдружение Арк Академи с ЕИК 205498425 със седалище и основно място на дейност: София, 1124 ж.к. Яворов, ул. „Мизия” 23.

Адрес за кореспонденция: София, 1124 г.к. Яворов, ул. „Мизия” 23.

Имейл адрес: info@arc.academy

Съдържанието на този уебсайт и използваните в него технологии са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видео материали, публикувани на уебсайта, са собственост на Иновационния акселератор България АД, освен ако не е посочено друго.

 

Общи условия

На потребителите на уебсайта се предоставя възможност да попълнят формуляри за кандидатстване за финансиране на МСП (малки и средни предприятия) чрез инвестиции, управлявани от Дружеството. Попълването на съответните формуляри има за цел да предостави на Дружеството минимално необходимата първоначална информация за кандидатите, кандидатстващи за спазване на изискванията, посочени в обществените поръчки. Изпращането на попълнен формуляр за кандидатстване от заявителя и приемането на съответния формуляр от Дружеството по никакъв начин не обвързва Сдружение Арк Академи да направи инвестиция в предприятието на съответния кандидат.

Потребителите могат да използват услугите на уебсайта само за лични / нетърговски цели, освен ако изрично не е уговорено друго със Сдружение Арк Академи.

Използването на части от текстови, фото и видео материали от този уебсайт е позволено, при условие че източникът е споменат за печатни, радио и телевизионни медии и е добавена връзка към http://arc.academy – за интернет сайтове.

Препечатането на цели материали и използването на снимки и видеоклипове от уебсайта http://arc.academy без изричното писмено съгласие на Сдружение Арк Академи, независимо дали източникът е споменат или има връзка към него, е строго забранено.

Всяко подобно действие се преследва от Сдружение Арк Академи чрез съдебно производство с цялата изричност и строгост на закона.

Премахването на знаци за търговска марка или други права върху търговска марка, независимо дали превозвачът е Сдружение Арк Академи или трета страна, е възможно само при изрично предварително съгласие на собственика.

Поставянето на уеб линкове към материали на http://arc.academy е без ограничение.

Сдружение Арк Академи има право да прави промени в дизайна, съдържанието и условията на ползване без предварително предупреждение.

 

Отговорност

Сдружение Арк Академи полага всички усилия да поддържа на своя уебсайт вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността от обективни несъответствия или пропуски, възникващи от време на време. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

Сдружение Арк Академи. не носи отговорност за вреди, реални или въображаеми, възникващи или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до уебсайта и използването на неговото съдържание.

Когато предприятието не отговаря на условията за инвестиране, Сдружение Арк Академи не носи отговорност за щети, възникнали или свързани с попълването и изпращането на формуляри от кандидатите за инвестиции, независимо от това дали съответният формуляр е изпратен и получен чрез уебсайта или по друг начин.

 

Поверителност

Вашата лична сфера е важна за нас. Като администратор на данни ние гарантираме спазването на разпоредбите за защита на данните и по-специално на Европейския Общ регламент за защита на данните (ГДРП), влязъл в сила на 25 май 2018 г., и приложимото българско законодателство.

Нашите компютърни системи са защитени срещу неоторизиран достъп на трети страни, промяна или разпространение на вашите данни, както и срещу загуба и унищожаване, чрез технически и организационни мерки.

Приемайки тези общи условия за ползване, потребителите се съгласяват с предоставените от тях лични данни при попълване на формата за контакт, която ще бъде обработена. За обработката и защитата на вашата поверителност, моля, вижте нашата Политика за поверителност

 

Компенсация

Действащото българско законодателство е приложимо за всички въпроси, които не са обхванати от настоящите Общи условия.

Отварянето на страници в уебсайта и / или следващите връзки в него представлява изявление от потребителя, че те са запознати, приемат и се ангажират да спазват настоящите Общи условия.

01.06.2019

София